HANDBOEK LOONHEFFINGEN 2010 PDF

VakTechnisch Adviseur Loonheffingen /auteur Handboek Loonheffingen. Ministerie van Financiën Ministerie van Financiën. January – Present 9 years. Flexible retirement arrangements in which workers can retire abruptly or gradually at the age of their choice with higher retirement income as a. been signed more recently (December ) and is also reported to start Belastingdienst (), Handboek Loonheffingen

Author: Groshicage Gokree
Country: Guyana
Language: English (Spanish)
Genre: Music
Published (Last): 12 June 2014
Pages: 418
PDF File Size: 9.65 Mb
ePub File Size: 2.30 Mb
ISBN: 674-7-84818-437-8
Downloads: 54759
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Morn

Dat is afhankelijk van de omstandigheden.

Wat zijn de fiscale consequenties voor de werknemer? Moet de werkgever aannemelijk kunnen maken dat de werknemer de fiets gebruikt voor het woon-werkverkeer?

Summary The Numbers Game Why Everything You Know About Football is Wrong

Kan de werkgever onbelast een renteloze lening aan de werknemer verstrekken om hiermee een fiets te kopen? Dit geldt ongeacht of de fiets is verstrekt, ter beschikking is gesteld dan wel is vergoed. Aan welke voorwaarden moet een werkgever voldoen als hij met toepassing van de fietsregeling een fiets gedeeltelijk belastingvrij wil vergoeden, verstrekken of ter loonheffingfn wil stellen vgl.

Zakelijke reizen zijn reizen die de werknemer in het kader van de dienstbetrekking maakt en die niet tot het regelmatig woon-werkverkeer behoren. Als de werkgever een onbelaste lening verstrekt voor de fiets, kan hij de fiets tegelijkertijd niet ook nog eens belastingvrij vergoeden of verstrekken.

In zijn algemeenheid is dit echter minder aannemelijk. Is de verkoopprijs hetzelfde als de hxndboek Vraag Geldt de fietsenregeling ook voor oproepkrachten?

De kostprijs is overigens mede afhankelijk van de BTW-positie waarin de werkgever verkeert. De waarde van de fiets in het economische verkeer op het moment van de eigendomsovergang moet tot het loon worden gerekend.

Inleiding Om het gebruik van de fiets voor het woon-werkverkeer te stimuleren gelden bepaalde fiscale faciliteiten. De vermindering van het normbedrag met de eigen hanbdoek kan niet tot een negatief bedrag leiden. Kan een werknemer de aanschafkosten van een fiets voor de inkomstenbelasting in aftrek brengen? Voor dergelijke producten geldt daarom een zwaardere bewijslast; de inspecteur kan dit niet zonder meer op voorhand beoordelen.

Summary The Numbers Game Why Everything You Know About Football is Wrong – Study Smart

Is alles wat al dan niet uit een catalogus in een fietsenspeciaalzaak verkrijgbaar is, per definitie te beschouwen als met een fiets samenhangende zaken die direct dienstbaar zijn aan het woon-werkverkeer?

  FAIRYVILLE EMMA HOLLY PDF

Indicaties hierbij kunnen zijn: Antwoord Ongeacht of de werkgever een fiets verstrekt, vergoedt of ter beschikking stelt, mag hij voor minder dan de helft van het aantal dagen dat de werknemer pleegt te reizen in het kader van woon-werkverkeer een vergoeding geven voor of voorzien in ander vervoer dan vervoer per fiets. Vraag Kan een werkgever de fietsregeling toepassen als de werknemer met de fiets van de woning naar het station rijdt en de overige kilometers van het woon-werkverkeer met de trein aflegt?

De fiets bestemd voor het woon-werkverkeer Nee, afgezien van een situatie als bedoeld in vraag Antwoord De volgende voorwaarden gelden: Afschrijving winstsfeer – kleinschaligheidsinvesteringsaftrek Antwoord De fietsregeling heeft als doel het gebruik van de fiets in het woon-werkverkeer te stimuleren.

Kan jandboek dit bedrag in een keer op de winst in mindering brengen? De werkgever moet dit bedrag in kolom 3 respectievelijk 4 van de loonstaat boeken van het loontijdvak waarin hij de fiets vergoedt of verstrekt.

Loonhefgingen bijtelling mag worden verminderd met de eigen bijdrage van de werknemer, maar niet verder dan tot nihil. Vraag Tot welke bedragen kan een werkgever met een fiets samenhangende zaken die direct dienstbaar zijn aan het woon-werkverkeer onbelast vergoeden of verstrekken?

Kan de werkgever ook uitsluitend met een fiets samenhangende zaken die direct dienstbaar zijn aan het woon-werkverkeer onbelast vergoeden of verstrekken? Ja, een werkgever kan de fietsregeling jandboek toepassen als de werknemer binnen een afstand van 10 km van het werk woont.

Een werkgever die er voor kiest om oproepkrachten deel te laten nemen aan de fietsregeling, zal van geval tot geval moeten beoordelen of wordt voldaan aan de voorwaarden. De werkgever mag de werkelijke kosten van zakelijke reizen onbelast vergoeden, mits de werkgever de werkelijke kosten aannemelijk kan maken. Een werkgever stelt een fiets ter beschikking aan een werknemer. Loonheffingfn die beoordeling moet de werkgever ook de verwachte duur van het fietsgebruik meewegen. Voorts is het toegestaan om dit bedrag tot het loon te rekenen koonheffingen het laatste loontijdvak van het kalenderjaar waarin de fiets ter beschikking is gesteld of zoveel eerder, en tijdsevenredig, als de werknemer gedurende het desbetreffende jaar uit dienst is getreden.

  COMMAX DPV-4HP2 PDF

Vraag Geldt de fietsregeling uitsluitend voor werknemers? Een vergoeding na het jaar van aanschaf van de fiets is onbelast tot maximaal de nog niet verstreken afschrijvingstermijnen, voorzover die niet al eerder zijn vergoed. Vraag Is alles wat al dan niet uit ,oonheffingen catalogus in een fietsenspeciaalzaak verkrijgbaar handboe, per definitie te beschouwen als met een fiets samenhangende zaken die direct dienstbaar zijn aan het woon-werkverkeer?

Vraag In hoeverre kan een werkgever 20100 ter beschikking gestelde of verstrekte fiets tot de loonkosten rekenen? Antwoord De terbeschikkingstelling leidt niet tot een bijtelling. Vraag In bepaalde situaties slecht weer handbok. Dus ook niet als de werknemer zelf het meerdere betaalt.

Als de werkgever objectief gezien in alle redelijkheid het gebruik van de fiets heeft beoordeeld en van mening is dat de fiets in voldoende mate voor het woon-werkverkeer wordt gebruikt, zal bij controle geen ander standpunt worden ingenomen. Loongeffingen en antwoorden Algemeen 1. Dit betekent tevens dat het rentevoordeel alleen onbelast is als de werknemer de fiets voldoende gebruikt voor het woon-werkverkeer zie vraag 1.

Vraag Een werkgever stelt een fiets ter beschikking aan een werknemer. Op grond van de fietsregeling kan een werkgever aan een werknemer een voor het woon-werkverkeer te gebruiken fiets hierna kortweg: Komt de werkgever in aanmerking voor investeringsaftrek met betrekking tot de aanschaf van deze fiets?

Ja, een werkgever kan de fietsregeling toepassen als de werknemer een auto van hsndboek zaak heeft en hij de afstand woning-werk per fiets aflegt, omdat de auto bij de zaak staat geparkeerd. Afschrijvingstermijnen die op een eerder jaar betrekking hebben kunnen onbelast worden vergoed, als de werkgever aannemelijk kan maken dat hij zich uiterlijk in het desbetreffende jaar had verplicht om de kosten in het latere jaar aan de werknemer te vergoeden.